کیه؟
       

 

ملتی هستیم که به وجه امری جملات علاقه داریم ، بی قید و شرط!

پاسخ کیه؟ باز کن است!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٦/۱٦

نظرات () 

 

 یاسمن نوشت هایم کجایی؟
       

 

من گم شدم!
خودم با یاسمن نوشت هایم باهم گم شدیم!
هرج و مرج تاریکی در افکارم موج میزند....
قلمم که هست... نوشته هایم همینطور.... نوشتنم کجاست اما؟
نمیخواهم فقط بنویسم،که نوشته باشم... میخواهم احساس کنم جمله هایم را...
شاعر نیستم...اما دستِ کم ... دل نویس که هستم....
هجوم افکار و جملات پریشانم کرده... مزاحم این یکی دو جمله است...
ذهنم خسته تر از ردیف کردن قافیه هاست...فقط میخوانم...
حالا که قرار است نشود بنویسم...همان بهتر که اصلن فکر هم نکنم!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٤/٢٩

نظرات () 

 

 سرد
       

 

گرمای مرا هم میشود سوزاند

یک نگاه سرد تو کافیست...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٤/٢٢

نظرات () 

 

 گفتنی ها کم نیست...
       

 

وقتی همه خوابند و فقط من هستم و یک بی خواب تر از من...
اما حرفی برای گفتن نیست...
اینبار هم ،گفتنی ها کم نیست و ما هم کم نبودیم...
ولی بی گفتن ها خوانده ایم و میخوانیم یکدیگر را...
تا همیــــــــــــشه ی دوستیِ مان...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٤/٢٢

نظرات () 

 

 شتاب
       

 

انیشتین میگوید: هر ذره را که شتاب دهی

حجمش ثابت است

ولی سنگین میشود

برای من اثبات شد

با شتاب بی نهایت رفتی،

هر قدر هم که سنگین شده باشی

بزرگ نمیشوی...

در نظرم کوچک و کوچکتر میشوی...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢۱

نظرات () 

 

 غریبه
       

 

غریبه!

بیا در اوج غریبی، باهم، تنها بمانیم!

تنها ماندن، بهتر از تنهاشدن است!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢٠

نظرات () 

 

 هیس..
       

 

هیس...

دیگر کافی ست بهانه های تکراری...

رفتنت و جدایی...

برای من و تو ...

حق با تو بود، من با تو خوشبخت نمیشدم...

خوشبخت کردن من هم لیاقت میخواهد...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/۱۸

نظرات () 

 

 هراس...
       

 

از رسیدن ها نمی هراسم! اما از به پایان رسیدن ها چرا!

از بودن ها نمی هراسم! از بی ما بودن ها چرا!

من از دل بستگی نیز نمی هراسم!

حتی از دل خستگی...!

اما از نگفتن ها....چرا!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢

نظرات () 

 

 یاس
       

 

نام مرا بی همزه بخوان!!!

یاس اینگونه خوش تر است!!!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/۱/٢۱

نظرات () 

 

 پنبه
       

 

من با نگاهم عشق میرشتم

و تو با شِکن ابرویت همه را پنبه میکردی!

چه خوب دوختی لباس تنهایی مرا!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱٢/٢٦

نظرات () 

 

 گرما
       

 

سرما را بهانه میکنم برای تمنای آغوشت...

میشود توهم تنهایی را بهانه کنی...

تا هر دو گرم شویم؟:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱٢/۱٠

نظرات () 

 

 بی تو
       

 

میان عقل و دل جنگ است بی تو

سزای نای و نی مرگ است بی تو

بهار سبز هستی ام هستی

دلم خزان بی برگ است بی تو

نگاه گرم تو آینه عمر من است 

پاسخ آینه سنگ است بی تو

تو ای بهار گرم عمر من بیا 

که حال دل تنگ است بی تو:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱۱/۱٥

نظرات () 

 

 پیاده میشوم!نگه دار!
       

 

گفت : پیاده میشوم.هر جا که شد نگه دار!

آنجا!من در اعماق احساس ... قلبم را نگه داشتم

اینجا!او در اوج سنگدلی ... رفـــــــــت!

کرایه اش هم قلب یخ زده ی من بود!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱۱/٧

نظرات () 

 

 غزلک 2
       

 

پر از تردید است ذهنش

جوابش کی توان دانم

پر از تشویش است قلبش

امیدش کی توان سازم

گهی بر لب که میخندد

ز شورش من چه آرامم

ولی وقتی که میگرید

زچشمش همچو بارانم

نه من دان که دردش چیست

نه او داند که گریانم

خدایا بر دلش رحمی

که عشقش بنده خواهانم:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱٠/۱۸

نظرات () 

 

 عکس
       

 

میخندم...

مانند عکس اعلامیه ای که یادآور خاطراتم است....:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱٠/۱٦

نظرات () 

 

 دل سنگ
       

 

دلم عشق را تنگ است

معشوق را دل سنگ است:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۸/٢۸

نظرات () 

 

 ﺩﻝ
       

 

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ

ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ

ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﺩﻝ...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/٦/۱٥

نظرات () 

 

 تمنا
       

 

تمنای گل از خورشید برای آفتاب بیهوده نیست...

گفته اند به خورشید نگویم...

اما تو بدان

گل از سرما پژمرده میشود...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/٥/۱٥

نظرات () 

 

 ...
       

 

نمیدانم چه بگویم...

دیگر حتی کلمات هم دلگیر شده اند

اصلا ... بگویم بهتر است:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۳/٢٩

نظرات () 

 

 فرهاد
       

 

تو فقط بیا....

ظرفم را بشکن...

قول میدهم کوه را بکنم!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۳/۱۸

نظرات () 

 

 هوا
       

 

میبینی؟

هنوز هم هوایت را دارم

نه هوای بودنت

یا چشمانت...

که هوای هوای خاطراتت

نمیدانم هوا تلخ است یا شیرین؟!

آخر گاهی تلخ ها نیز شیرین می شوند!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۳/۱۸

نظرات () 

 

 نیاز
       

 

از کدام دلگیری؟

حرف نزدن یا حرف نداشتن؟

چه شده؟

تو که همیشه دنبال سکوت من بودی

جانم؟ بگو ...

باز چه نیازی به من داری!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۳/۱۸

نظرات ()