غریبه

غریبه!

بیا در اوج غریبی، باهم، تنها بمانیم!

تنها ماندن، بهتر از تنهاشدن است!

/ 2 نظر / 17 بازدید
shirin

قلبی دارم خسته از تپیدن مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..! مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه .. یـــک لبـــــخـنـــد .. بــه بــازی میـــــگیــــری ..! مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت .. و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم .. مــــــی گویند ســــاده ام ..! اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ..، همیـــــــــن! و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!مرسی یاسی مهربونم

shirin

دوستي گلداني است كه نشسته است در ايوان سحر و دميده است در او تازه گلي چهار فصلش همه سبز آشتي شاخه اوست عطري از عاطفه در او جاري است تارش از نم نم عشق پودش از مخمل ابر سينه اش بركه باران بلور دامنش از شبنم پر گهر بر لب هر برگش نقشي از خنده ي شيرين بهار از طراوت سرشار بشكند روزي اگر ساقه اي از اين گل ناز دل ما مي شكند ،دوستي ميميرد آشتي مي رود از خانه ي ما ميشود پاي خزان باز به كاشانه ما..تقدیم به یاسی مهربون ودوست داشتنی خود خود خودم بینهایت دوستت دارم